Kontakty

Agentura RTK international
Zubrnická 845/3
190 00 Praha 9

PR@agentura-rtk.cz
Mobil:  +420-604 78 63 47

Cestování a turistika

Všeobecné obchodní podmínky IFA Schöneck

Všeobecné obchodní podmínky

IFA hotely v Německu

(hotelové ubytování a rekreační apartmány)

Hotel a rekreační středisko IFA SCHÖNECK

 

§1: Oblasti účinnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou platné pro veškeré služby, které IFA hotely svým zákazníkům a jiným smluvním partnerům poskytují. K tomu patří zejména za odměnu přenechání hotelových pokojů k ubytování, pronájem rekreačních apartmánů a suit, zprostředkování služeb třetích osob, organizace zdraví podporujících, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcí a všechny s těmito službami související činnosti, dodávky a ostatní služby. Všeobecné obchodní podmínky smluvního partnera se stávají součástí smlouvy pouze tehdy, jestliže tato skutečnost byla při uzavírání smlouvy důrazně a písmeně domluvena.

 

§2: Uzavření smlouvy / záloha / další pronajmutí již pronajatého pokoje/ další pronájem

Smlouva s hotelem je právoplatně uzavřena, pokud hotel odpovídající žádost zákazníka přijme. Hotel si může zvolit formu, jakou žádost zákazníka přijme, a sice formou ústní, písemnou, textovou, elektronickou, telefonickou, poskytnutím služeb nebo rozhodným jednáním. Hotel je oprávněn smlouvu se zákazníkem uzavřít pouze za podmínky, že zákazník zaplatí zálohu nebo poskytne jinou jistotu, přičemž výše zálohy a termín platby jsou domluveny při uzavírání smlouvy. Další pronajmutí již pronajatých prostor na třetí osoby, nebo využití k jiným, než domluveným a ubytovacím účelům, je dovoleno pouze v případě předchozího písemného svolení hotelu. Hotel si vyhrazuje právo vydat souhlas s domluvou s odkazem na doplňkovou úhradu.

 

§3: Využití pokoje / příjezd / odjezd

Přenechání prostorů slouží výlučně k účelu ubytování. Zákazník nemá nárok na přenechání nebo připravení k dispozici určitých pokojů, apartmánů nebo suit. Objednané prostory jsou zákazníkovi k dispozici v den příjezdu od 15.00 hodin (hotelové pokoje), popř. od 17.00 hodin (apartmány). Na poskytnutí ubytovacích prostorů dříve než v udaných časech nemá zákazník nárok. Jestliže se zákazníkem nebyla uzavřena jiná úmluva, může hotel od 18.00 hodin s objednanými prostory disponovat jinak, aniž by zde zákazník mohl vyvodit jakékoliv nároky nebo náhrady či práva vůči hotelu. Hotel není povinen přidělit jiné ubytování. V den odjezdu je zákazník povinen ubytovací prostory vyklidit a uvolnit do 10.00 hodin. V případě pozdějšího opuštění a vyklizení ubytovacích prostorů je hotel oprávněn požadovat do 18.00 hodin 50% regulérní ceny a od 18.00 hodin 100% regulérní ceny.

 

§4 Ceny/ výpočet / splatnost

Zákazník je povinen za přenechané prostory zaplatit domluvené ceny, popř. platné ceny za další vyžádané služby nebo zákazníkem podnícené výdaje hotelu. Ceny za dané služby se odvíjí od platného ceníku hotelu k datu poskytnutí služeb, pokud se zákazník s hotelem výslovně nedomluvil na jiných podmínkách. Všechny cenové údaje jsou brutto ceny včetně k danému datu platného zákonného DPH. Jestliže mezi uzavřením smlouvy a skutečným poskytnutím služeb leží více než 4 měsíce a v této době dojde ke změně zákonného DPH, budou ceny upraveny. V se zákazníkem domluvených cenách, popř. platných cenách nejsou obsaženy veřejné odvody, jako jsou např. lázeňské poplatky, poplatky na podporu kultury a podobně. Zákazník je povinen tyto poplatky zaplatit zvlášť. Doručením faktury zákazníkovi jsou všechny hotelové nároky na platby ze strany zákazníka bez jakýchkoliv srážek splatné. V prodlení se zákazník ocitne nejpozději tehdy, jestliže během 30 dnů od data splatnosti a doručení faktury nebo jiného srovnatelného platebního dokladu nezaplatí. Za vystavení upomínek v případě prodlení plateb si hotel může započítat poplatek ve výši Euro 2,50.

 

§5 Stornování / odstoupení / vypovězení zákazníkem

Hotelem potvrzené rezervace zákazníka jsou pro obě smluvní strany závazné. Jestliže se obě strany při uzavírání smlouvy nedohodly na určitém termínu pro bezplatné odstoupení od smlouvy nebo nemá zákazník zákonné právo odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět, je zákazník povinen při stornování potvrzené rezervace, při zredukování potvrzeného rozsahu rezervace nebo jiném odstoupení od smlouvy poskytnout hotelu následující odškodnění:

(1)  Nárok na odškodnění hotelu nevstupuje v platnost, jestliže písemné stornování rezervace, písemné zredukování potvrzeného rozsahu rezervace nebo jiné písemné odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je hotelu doručeno 30 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem plnění.

(2)  Jestliže písemné stornování rezervace, písemné zredukování potvrzeného rozsahu rezervace nebo jiné písemné odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je hotelu doručeno 29 – 10 dnů před dohodnutým začátkem plnění, obnáší náhrada škody hotelu 50% z ceny objednaných služeb zákazníkem.

(3)  Jestliže písemné stornování rezervace, písemné zredukování potvrzeného rozsahu rezervace nebo jiné písemné odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je hotelu doručeno méně než 10 dnů před dohodnutým začátkem plnění nebo zákazník nabídnuté služby dnem příjezdu nevyužije, obnáší náhrada škody hotelu 90% z ceny objednaných služeb zákazníkem. Zákazník je oprávněn předložit odpovídající důkazy o tom, že hotelu nevznikla žádná škoda nebo pouze mizivá. Příjmy z jiného dalšího zhodnocení stornovaných služeb hotel zúčtuje v případě nároků na náhradu škody.

 

§6 Stornování / odstoupení / vypovězení hotelem

Hotel má právo z věcně oprávněných důvodů mimořádně od smlouvy se zákazníkem odstoupit nebo smlouvu mimořádně vypovědět. Mimořádné právo na odstoupení od smlouvy nebo na vypovězení smlouvy nastává zejména tehdy

(1)  jestliže hotel není z důvodu vyšší moci nebo z jiných důvodů, které hotel nemůže ovlivnit schopen zajistit splnění smlouvy

(2)  jestliže zákazník uvede mylné nebo nesprávné údaje v zásadních smluvních bodech, obzvláště v údajích o své osobě nebo v účelu rezervace

(3)  jestliže zákazník prostory bez předchozího písemného souhlasu hotelu tyto dále pronajme na třetí osoby nebo pokud prostory využije k jiným účelům než ubytovacím nebo dohodnutým

(4)  jestliže má hotel podložené podezření k tomu, že využití služeb hotelu zákazníkem by mohlo vést k omezení bezproblémového chodu hotelu, bezpečnosti nebo poškození dobré pověsti hotelu na veřejnosti, aniž by za tuto skutečnost bylo zodpovědné vedení hotelu nebo organizační oblast hotelu.

            Má-li hotel oprávněný důvod k odstoupení od smlouvy nebo k vypovězení smlouvy,

            nemá zákazník právo na náhradu škody, náhradu nákladů nebo jiného vyrovnání.

 

§7 Ručení

Hotel ručí s největší pečlivostí a jako řádný obchodník za své povinnosti vyplývajících ze smluv, náhrada škody zákazníkům je vyloučena. Toto neplatí v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, u škod ohrožení lidského života, zdraví nebo tělesné újmy, nebo při porušení hlavních povinností hotelu a/nebo jeho zákonného zástupce nebo pomocníků. Za přinesené věci ručí hotel dle zákonných podmínek a vždy do výše obnosu, který odpovídá stonásobku ceny ubytování za jeden den, avšak nejméně ve výši Euro 600,00 a nejvíce ve výši Euro 3.500,00. Za peníze, cenné papíry nebo cennosti ručí hotel obnosem do výše Euro 800,00.

Peníze, cenné papíry nebo cennosti v hodnotě až do Euro 26.000,00 mohou být uloženy v hotelovém trezoru, případně do hodnoty Euro 800,00 v trezoru na hotelovém pokoji.

Hotel zákazníkům doporučuje tyto možnosti využít. Ručení hotelu je neomezené v případě, že za ztrátu, zničení nebo poničení je zodpovědný hotel nebo pokud se jedná o přinesené věci, které hotel převzal do své úschovny nebo pokud jejich uschování hotel bez pádného důvodu odmítl. Nárok zákazníka na záruky zaniká, jestliže zákazník ztrátu, zničení nebo poničení ihned hotelu neohlásil a nepodal oznámení. Zapomenuté věci jsou zákazníkovi přeposlány pouze na žádost zákazníka, jeho riziko a jeho náklady. Zapomenuté věci hotel uchovává 6 měsíců, poté jsou věci předány – v případě, že se jedná o věci rozeznatelné hodnoty – kanceláři ztráty a nálezy. Po uplynutí lhůty 6 měsíců je hotel oprávněn zapomenuté věci zlikvidovat. Jakmile je klientovi – i oproti poplatku – poskytnuto parkovací místo na hotelovém parkovišti nebo v hotelové garáži, neuzavírá se tímto mezi zákazníkem a hotelem smlouva o úschovně. Hotel nemá povinnost dozoru. Za ztrátu, poškození nebo zničení zaparkovaného vozu na hotelovém parkovišti nebo v hotelové garáži nebo jejich obsahu ručí hotel pouze v tom případě, pokud se jedná hrubou nedbalost nebo úmysl ze strany hotelu a/nebo jeho zákonného zástupce nebo pomocníků.

 

§8 Hotelový řád / soudní příslušnost / neplatnost ustanovení

Zákazník se zavazuje dodržovat ustanovení hotelového řádu, který je vyvěšen v hotelu. Na přání hotel rád poskytne zákazníkovi jeden exemplář hotelového řádu v tištěné formě. Pro všechny zákazníky a smluvní partnery, kteří nejsou spotřebitelé ve smyslu zákona §13 Občanského zákoníku je soudní příslušnost pro řešení veškerých sporů vyplývajících z hotelových smluv sídlo hotelu. Hotel je oprávněn vznést žalobu i v místě bydliště zákazníka nebo smluvního partnera. V případě, že by se jednotlivá ustanovení smlouvy včetně těchto obchodních podmínek měla stát neplatnými nebo neúčinnými, platnost zbývajících ustanovení zůstane nedotčena.

 

Údaje platné ke dni tisku v srpnu 2012.

Změny vyhrazeny.